About

โรงเรียนสอนดนตรีเอื้อมอารีย์ก่อตั้งเมื่อปี 2539 โดย รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข และอ.อริยา เจริญสุข ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 33

โรงเรียนสอนดนตรีเอื้อมอารีย์ เป็นโรงเรียนดนตรีที่มุ่งเน้นไปที่เครื่องดนตรีคลาสสิก และ อคูสติก  เพราะเราหลงรักในเสียงของดนตรีที่ออกมาจากเครื่องดนตรีจริงๆ โดยไม่ผ่านการแปลงเสียงด้วยเครื่องไฟฟ้าต่าง ๆ จึงทำให้เสียงนั้นอบอุ่นและนุ่มนวล ด้วยธรรมชาติของเครื่องดนตรีนั้นๆ

โรงเรียนของเราพร้อมไปด้วยครูทางด้านดนตรีที่มีประสบการณ์ มาเป็นเวลานาน เเละศึกษาทางด้านดนตรีโดยตรง จากมหาวิทยาลัยดนตรีชั้นนำของประเทศและต่างประเทศ และผ่านการคัดเลือกทั้งทางด้านการปฏิบัติ ทางด้านทฤษฎี และจิตวิทยาในการสอน

ตลอดระยะเวลามากกว่า 20 ปีที่ผ่านมาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่า เราคือโรงเรียนสอนดนตรีที่มีคุณภาพมาอย่างยาวนาน เป็นโรงเรียนที่พร้อมให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรี แก่บุตรหลานของท่านด้วยความเอาใจใส่

โรงเรียนสอนดนตรีเอื้อมอารีย์ มีสาขาเดียว ตั้งอยู่ที่ สอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 33

เราต้องขอขอบพระคุณ ผู้ปกครอง ทุกท่านที่ใว้ใจเราเสมอมา